Zapytanie Ofertowe – Laser 3D

 

 

Chojnica, 18.11.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPOWZ 1.5/2021 na DOSTAWĘ JEDNEJ WYPALARKI LASEROWEJ 3D DO PRZESTRZENNEJ OBRÓBKI RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH WRAZ Z TRANSPORTEM INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM.

 

W związku z realizacją przez Firmę BBC Sp. z o.o..  projektu numer: RPZP.01.05.00-32-W031/21pod nazwą „Uruchomienie przez BBC Sp. z o.o. w zakładzie w Chojnicy produkcji przyczep rolniczych o podwyższonych parametrach funkcjonalnych i jakościowych opracowanych w toku własnych prac badawczo-rozwojowych” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie; Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA PRZEDMIOTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ JEDNEJ WYPALARKI LASEROWEJ 3D DO PRZESTRZENNEJ OBRÓBKI RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH WRAZ Z TRANSPORTEM INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM.

 

Załączniki:

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPOWZ 1.5/2021
  2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
  3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy na dostawę przedmiotu zamówienia.
  4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym.
  5. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia
  6. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
  7. Załącznik nr 6 – Wzór wykazu wykonanych dostaw.

Zapytanie dostępne również na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/79813

0_Zapytanie_ofertowe_laser_BBC

1_Załącznik nr 1 do zapytania – formularz ofertowy_laser_BBC

2_Załącznik nr_2_do_zapytania_ Umowa_na_dostawy_laser

3_Załącznik nr 3_Oświadczenie_wykonawcy_o_braku_powiązań_laser_BBC

4_Załącznik_nr_4_opis_przedmiotu_zamówienia_laser_BBC_poprawa

5_Załącznik nr 5_Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_laser_BBC_

6_Załącznik nr 6_Wykaz_wykonanaych_dostaw_laser_BBC

Menu