Zapytanie Ofertowe – Lakiernia

 

Chojnica, 29.10.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPOWZ 1.5/2021 na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SYSTEMU MALOWANIA PROSZKOWEGO ORAZ „NA MOKRO” WRAZ Z TRANSPORTEM INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM.

 

W związku z realizacją przez Firmę BBC Sp. z o.o..  projektu numer: RPZP.01.05.00-32-W031/21pod nazwą „Uruchomienie przez BBC Sp. z o.o. w zakładzie w Chojnicy produkcji przyczep rolniczych o podwyższonych parametrach funkcjonalnych i jakościowych opracowanych w toku własnych prac badawczo-rozwojowych” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie; Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA PRZEDMIOTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SYSTEMU MALOWANIA PROSZKOWEGO ORAZ „NA MOKRO” WRAZ Z TRANSPORTEM INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM

 

Załączniki:

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPOWZ 1.5/2021
  2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
  3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy na dostawę przedmiotu zamówienia.
  4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym.
  5. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia
  6. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
  7. Załącznik nr 6 – Wzór wykazu wykonanych dostaw.

Zapytanie dostępne również na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/77009

Załączniki:

0_Zapytanie_ofertowe_lakiernie_BBC

1_Załącznik nr 1 do zapytania – formularz ofertowy_lakiernie_BBC

2_Załącznik nr_2_do_zapytania_ Umowa_na_dostawy systemu lakierni_ver

3_Załącznik nr 3_Oświadczenie_wykonawcy_o_braku_powiązań_lakiernie_BBC

4_Załącznik_nr_4_opis_przedmiotu_zamówienia_lakiernie_BBC_otrzymany

5_Załącznik nr 5_Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_lakiernie_BBC_

6_Załącznik nr 6_Wykaz_wykonanaych_dostaw_lakiernie_BBC

Chojnica 03.11.2021

Aktualizacja zapytania ofertowego nr 1/RPOWZ 1.5/2021

Z dniem 03.11.2021 r. zmianie ulega załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia w części nr4,  stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zmiana polega na opisie uszczegółowienia zakresu rysunku co do systemu transportowego stanowiącego część nr 4 zamówienia.

Aktualizacja załącznika nie wpływa na zakres, przedmiot i warunki zamówienia i nie powoduje konieczności zmian terminu przyjmowania ofert.

Załączniki:

Załącznik: 1. Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia w części nr4: „Plan systemu transportowego ważny od 03.11.2021” (dodajemy załączony plik).

PLAN_SYSTEMU_TRANSPORTOWEGO_LAKIERNI_BBC_WAŻNY OD_03_11_2021

Menu